Algemene Voorwaarden (versie 2016)

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten ( Coaching, Counseling, begeleiding bij rouw – en verlies, mediation en conflictbemiddeling) mondeling aangegaan tussen coach, coachee/cliënt, of cliënten in geval van mediation of conflictbemiddeling.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip voor het consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de coach gerechtigd de kosten van de sessie aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De coach stuurt aan het eind van de maand  een factuur naar de cliënt

Artikel 4
De door de coach aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het consult dienen door de cliënt vóór het eerst volgende consult en binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuur datum kan de coach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van  € 75,-

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.